Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: cho đồ thị hàm số y = (m-1)x+m+4(d) vẽ đồ thị trên khi m= -1

Toán Lớp 9: cho đồ thị hàm số y = (m-1)x+m+4(d) vẽ đồ thị trên khi m= -1

Comments ( 1 )

 1.  Khi m=-1
  y=(m-1)x+m+4
  =>y=(-1-1)x-1+4
  =>y=-2x+3
  Với x=0=>y=-2.0+3=3 ta có điểm (0;3)
  Với y=0=>-2x+3=0=>x=3/2 ta có điểm (3/2;0)
  Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm (0;3);(3/2;0) ta được đồ thị hàm số đã cho khi m=-1

  toan-lop-9-cho-do-thi-ham-so-y-m-1-m-4-d-ve-do-thi-tren-khi-m-1

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About An Kim