Toán Lớp 9: Câu 21. Tìm m để đường thẳng y = mx + 1 (d) cắt các trục Ox, trục Oy lần lượt tại A, B sao cho tam giác OAB cân A. m = -1 hoặc m = 0 B

By Khánh Ngân

Toán Lớp 9: Câu 21. Tìm m để đường thẳng y = mx + 1 (d) cắt các trục Ox, trục Oy lần lượt tại A, B sao cho tam giác OAB cân
A. m = -1 hoặc m = 0
B.m = 1 hoặc m = -1
C.m = 0
D.m = 1
Viết một bình luận