Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Câu 21. Tìm m để đường thẳng y = mx + 1 (d) cắt các trục Ox, trục Oy lần lượt tại A, B sao cho tam giác OAB cân A. m = -1 hoặc m = 0 B

Toán Lớp 9: Câu 21. Tìm m để đường thẳng y = mx + 1 (d) cắt các trục Ox, trục Oy lần lượt tại A, B sao cho tam giác OAB cân
A. m = -1 hoặc m = 0
B.m = 1 hoặc m = -1
C.m = 0
D.m = 1

Comments ( 2 )

 1. B.m = 1 hoặc m = -1
  A(-1/m;0)  và B(0;1)
  Để Δ OAB cân ⇔ //1/m =1
  ⇔ m ±1

 2. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
  y=mx+1  (d)
  Cho  x=0=>y=m.0+1=1=>A(0;1)
  Đường thẳng (d) cắt trục Oy tại điểm A(0;1)
  Cho y=0=>mx+1=0<=>x=-1/m=>B(-1/m;0)
  Đường thẳng (d) cắt trục Ox tại điểm B(-1/m;0)
  Xét ΔOAB cân tại O
  OA=OB
  Hay: |1|=|-1/m|  (m\ne0)
  <=>1/|m|=1
  <=>|m|=1
  <=>m=+-1  ™
  Vậy: m=1 hoặc m=-1

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )