Toán Lớp 9: cần gấp giúp mình cho tam giác ABC vuông tại A AB= 15 cm AC =20cm a) tính BC góc B,C b) phân giác của góc A cắt BC tại E Tính BE CE

Toán Lớp 9: cần gấp giúp mình
cho tam giác ABC vuông tại A AB= 15 cm AC =20cm
a) tính BC góc B,C
b) phân giác của góc A cắt BC tại E Tính BE CE

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cần gấp giúp mình cho tam giác ABC vuông tại A AB= 15 cm AC =20cm a) tính BC góc B,C b) phân giác của góc A cắt BC tại E Tính BE CE”

 1. a)Xét $ΔABC$ vuông tại $A$
  $BC^2=AB^2+AC^2$ ( định lý pytago )
  $BC^2=15^2+20^2$
  $BC^2=625$
  $BC=25cm$
  $cosB=\dfrac{AB}{BC}$
  $cosB=\dfrac{15}{25}$
  $cosB=\dfrac{3}{5}$
  $\hat{B}=53^o13’$
  $\hat{C}=180^o-90^o-53^o13’=36^o87’$
  b)$AE$ là phân giác của $\widehat{BAC}$
  $⇒\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{BE}{CE}$
  $⇔\dfrac{BE}{CE}=\dfrac{15}{20}=\dfrac{3}{4}$
  $⇔4BE=3CE⇔4BE-3CE=0$
  $BC=BE+CE=25$
  Từ đó ta có hệ phương trình
  $\left \{ {{4BE-3CE=0} \atop {BE+CE=25}} \right.$
  $⇔$$\left \{ {{BE=10,71} \atop {CE=14,29}} \right.$
  Vậy $BE=10,71cm$ và $CE=14,29cm$

  Trả lời
 2. $\text{Giải đáp:}$ 
  $\text{a)XétΔABC vuông tại A ta có:}$ 
   $BC^2=AB^2+AC^2(Pitago)$
  $⇔BC^2=15^2+20^2$
  $⇒BC=25$
  $+)\sin(B)=\dfrac{AC}{BC}$ 
  $⇒\sin(B)=\dfrac{20}{25}$
   $⇒\sin(B)=\dfrac{4}{5}$
  $⇒\widehat{ABC}≈53,1^o$
  $⇒\widehat{ACB}=90^o-\widehat{ABC}$
  $⇒\widehat{ACB}≈90^o-53,1^o$
  $⇒\widehat{ACB}≈36,9^o$
  $b)\text{Gọi độ dài BE là x(cm)(0<x<25)⇒EC=BC-BE=25-x(cm)}$ 
  $\text{Theo tính chất tia phân giác trong tam giác ta có:}$ 
  $\dfrac{BE}{AB}=\dfrac{EC}{AC}$
  $⇔\dfrac{x}{15}=\dfrac{25-x}{20}$
  $⇒20x=15(25-x)$
  $⇔20x=375-15x$
  $⇔35x=375$
  $⇔x=\dfrac{75}{7}$
  $⇒BE=\dfrac{75}{7}(cm)$
  $⇒EC=BC-BE=25-\dfrac{75}{7}=\dfrac{100}{7}(cm)$

  Trả lời

Viết một bình luận