Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có diện tích 2050dm2.nếu chiều rộng tăng 5 lần và chiều dài tăng 2 lần thì được hình chữ nhật có diện tích là bao nhi

Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có diện tích 2050dm2.nếu chiều rộng tăng 5 lần và chiều dài tăng 2 lần thì được hình chữ nhật có diện tích là bao nhiêu cm2

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có diện tích 2050dm2.nếu chiều rộng tăng 5 lần và chiều dài tăng 2 lần thì được hình chữ nhật có diện tích là bao nhi”

  1. text(Nếu chiều rộng tăng 5 lần và chiều dài tăng 2 lần thì diện tích mới là:)
    2050 × 2 × 5 = 20500 (dm^2)
    Mà 1 dm^2 = 100 cm^2
    => 20500dm^2 = 20500×100cm^2 = 2050000cm^2
    Đáp số: 2050000cm^2

Viết một bình luận