Toán Lớp 9: bài 1 a, √2x < 1/3 b, √-3x+1/2 ≥ 5 bài 2 a, √-2x+1 > 7 b, √2x-1 ≤ 3/2

Toán Lớp 9: bài 1
a, √2x < 1/3 b, √-3x+1/2 ≥ 5 bài 2 a, √-2x+1 > 7
b, √2x-1 ≤ 3/2

TRẢ LỜI

Viết một bình luận