Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: B1 Xác định các hệ số a,b của hàm số y=ax+b (a khác 0), biết đồ thị hàm số song song vs đường thẳng y=-3x và cắt trục hoành tại điểm có

Toán Lớp 9: B1 Xác định các hệ số a,b của hàm số y=ax+b (a khác 0), biết đồ thị hàm số song song vs đường thẳng y=-3x và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp: y=-3x-6
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi (d): y=ax+b \ (a≠0)
  (d) //// y= -3x =>(d): y= -3x +b \ (b≠0)
  (d) ∩ Ox tại điểm có hoành độ bằng -2
  => x= -2, y=0
  => (d): 0= (-3).(-2) +b=> b= -6 \ (TM)
  Vậy với
  a= -3, b=-6=> (d): y= -3x -6

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )