Toán Lớp 6: `(x+1)+(x+4)+(x+7)+(x+10)+…+(x+28)=155`

Toán Lớp 6: (x+1)+(x+4)+(x+7)+(x+10)+…+(x+28)=155

0 bình luận về “Toán Lớp 6: `(x+1)+(x+4)+(x+7)+(x+10)+…+(x+28)=155`”

 1. (x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + (x + 10) + … + (x + 28) = 155
  => x + 1 + x + 4 + x + 7 + x + 10 + … + x + 28 = 155
  => (x + x + x + … + x) + (1 + 4 + 7 + 10 + … + 28) = 155
  => (x + x + x + … + x) + A = 155
  Ta có:
  Số số hạng của A là:
  (28 – 1) : 3 + 1 = 10 (số)
  Tổng A là:
  (28 + 1) . 10 : 2 = 145
  => (x + x + x + … + x) + A = 155
  => 10 x + 145 = 155
  => 10 x = 155 – 145
  => 10 x = 10
  => x = 1
  Vậy x = 1

Viết một bình luận