Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: A= 2 B= 1/√x -3 với x≥0;x≠9 Tìm các giá trị của x để giá trị của A và B thoả mãn B^2 +1=A

Toán Lớp 9: A= 2
B= 1/√x -3 với x≥0;x≠9
Tìm các giá trị của x để giá trị của A và B thoả mãn B^2 +1=A

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:$x = 4;x = 16$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  Dkxd:x \ge 0;x \ne 9\\
  A = 2\\
  B = \dfrac{1}{{\sqrt x  – 3}}\\
  {B^2} + 1 = A\\
   \Leftrightarrow {\left( {\dfrac{1}{{\sqrt x  – 3}}} \right)^2} + 1 = 2\\
   \Leftrightarrow {\left( {\dfrac{1}{{\sqrt x  – 3}}} \right)^2} = 1\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \dfrac{1}{{\sqrt x  – 3}} = 1\\
  \dfrac{1}{{\sqrt x  – 3}} =  – 1
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sqrt x  – 3 = 1\\
  \sqrt x  – 3 =  – 1
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sqrt x  = 4\\
  \sqrt x  = 2
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 16\left( {tm} \right)\\
  x = 4\left( {tm} \right)
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x = 4;x = 16
  \end{array}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )