Toán Lớp 9: A= ( √12+2 √27- √3): √3 B= 2phần1+ √x +1phần3+2 √2 cho P=(1+1phần √x)(1phần √x+1 +1phần √x-1-2phần √x-1) với x>0 xkhác1 rút gọn P tìm

By Hải Ngân

Toán Lớp 9: A= ( √12+2 √27- √3): √3
B= 2phần1+ √x +1phần3+2 √2
cho P=(1+1phần √x)(1phần √x+1 +1phần √x-1-2phần √x-1) với x>0 xkhác1
rút gọn P
tìm x để P=3
Viết một bình luận