Toán Lớp 9: A=(1/√x – 1/√x-1 ) ÷ ( √x + 2 / √x-1 – √x+1/√x-2) a, Rút gọn A b, Tìm x để A = 0 Gạc xược là phần nha . Kiểu ngăn giữa tử vs mẫu í .

By Kiều Nguyệt

Toán Lớp 9: A=(1/√x – 1/√x-1 ) ÷ ( √x + 2 / √x-1 – √x+1/√x-2)
a, Rút gọn A
b, Tìm x để A = 0
Gạc xược là phần nha . Kiểu ngăn giữa tử vs mẫu í . q1
Viết một bình luận