Toán Lớp 9: 2.Cho đường thẳng y=3kx+k-2 (d) ( k là tham số ) a. với giá trị nào của k thì đường thẳng (d) tạo với trục Ox một góc tù b.Tìm k để đườ

Toán Lớp 9: 2.Cho đường thẳng y=3kx+k-2 (d) ( k là tham số )
a. với giá trị nào của k thì đường thẳng (d) tạo với trục Ox một góc tù
b.Tìm k để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 4
c. tìm k để đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = 3x -2

0 bình luận về “Toán Lớp 9: 2.Cho đường thẳng y=3kx+k-2 (d) ( k là tham số ) a. với giá trị nào của k thì đường thẳng (d) tạo với trục Ox một góc tù b.Tìm k để đườ”

 1. 2.
  a. Để (d) tạo với trục Ox một góc tù thì 3k < 0 -> k < 0
  Vậy k < 0 thì  (d) tạo với trục Ox một góc tù.
  b. Để (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 4 thì y = 4 => x = 0. Ta thay vào (d),
  => 4 = 3k.0 + k – 2
  <=> 4 = k – 2
  => k = 6 (TM)
  Vậy k=6 thì (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 4.
  c. Để (d) song song với đường thẳng y = 3x-2 thì:
  {{:(3k=3),(k-2 ne -2):}
  {{:(k=1 (TM) ),(k ne 0):} 
  Vậy k = 1 thì (d) song song với đường thẳng y = 3x-2

  Trả lời

Viết một bình luận