Toán Lớp 9: X-2√x-3 và x+3√x-4 phân tích đa thức thành nhân tử

Toán Lớp 9: X-2√x-3 và x+3√x-4 phân tích đa thức thành nhân tử

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) x-2sqrtx-3
  =x+sqrtx-3sqrtx-3
  =sqrtx(sqrtx+1)-3(sqrtx+1)
  =(sqrtx+1)(sqrtx-3)
   b) x+3sqrtx-4
  =x-sqrtx+4sqrtx-4
  =sqrtx(sqrtx-1)+4(sqrtx-1)
  =(sqrtx-1)(sqrtx+4)

  Trả lời
 2. 1) x – 2√x – 3
  <=> (√x)^2 + √x – 3√x – 3
  <=> √x (√x + 1) – 3 (√x + 1)
  <=> (√x + 1) (√x – 3)
  2) x + 3√x – 4
  <=> (√x)^2 – √x + 4√x – 4
  <=> √x (√x – 1) + 4 (√x – 1)
  <=> (√x + 4) (√x -1)

  Trả lời

Viết một bình luận