Toán Lớp 8: giải giúp em 2 bài này vs ạ Thực hiện phép tính a) (x-5)(x+3)-(x-2)^2 Tìm x: 2x(x-3)-9+3x=0

Toán Lớp 8: giải giúp em 2 bài này vs ạ
Thực hiện phép tính
a) (x-5)(x+3)-(x-2)^2
Tìm x:
2x(x-3)-9+3x=0

TRẢ LỜI

 1. Bài 1
  a)(x-5).(x+3)-(x-2)^2
  =x^2+3x-5x-15-(x^2-4x+4)
  =x^2-2x-15-x^2+4x-4
  =2x-19
  Bài 2
  2x.(x-3)-9+3x=0
  2x.(x-3)+(3x-9)=0
  2x.(x-3)+3.(x-3)=0
  (2x+3).(x-3)=0
  Trường hợp 1:
  2x+3=0
  2x=0-3=-3
  x=-3/2
  Trường hợp 2
  x-3=0
  x=3
  Vậy x∈{-3/2;3}

  Trả lời

Viết một bình luận