Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: $x^{2}$ -2(m+1)x+m-4=0. tìm m để pt có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn |x1-x2| đạt gtnn

Toán Lớp 9: $x^{2}$ -2(m+1)x+m-4=0. tìm m để pt có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn |x1-x2| đạt gtnn

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Mình trình bày trong hình
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-9-2-2-m-1-m-4-0-tim-m-de-pt-co-2-nghiem-1-2-thoa-man-1-2-dat-gtnn

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^2-2(m+1)x+m-4=0
  Δ’=(-(m+1))^2-(m-4)
  =m^2+2m+1-m+4
  =m^2+m+5
  =m^2+2.(1)/(2).m+(1/2)^2-(1/2)^2+5
  =(m+1/2)^2+(19)/(4)≥(19)/(4)>0∀m
  => Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1;x_2∀m
  Theo Vi-et ta có:
  $\begin{cases}x_1+x_2=2.(m+1)\\x_1.x_2=m-4\end{cases}$
  +)|x_1-x_2|
  ->(|x_1-x_2|)^2
  =(x_1-x_2)^2
  =x_1^2+x_2^2-2x_1.x_2
  =x_1^2+2x_1.x_2+x_2^2-2x_1.x_2-2x_1.x_2
  =(x_1+x_2)^2-4x_1.x_2
  =(2m+2)^2-4.(m-4)
  =4m^2+8m+4-4m+16
  =4m^2+4m+20
  =(2m)^2+2.2m+1+19
  =(2m+1)^2+19
  Vì (2m+1)^2≥0∀m=>(2m+1)^2+19≥19∀m
  =>\sqrt{(x_1-x_2)^2}≥\sqrt{19}∀m
  =>|x_1-x_2|≥\sqrt{19}
  Dấu bằng xảy ra<=>(2m+1)^2=0
  ⇔2m+1=0⇔m=-1/2
  Vậy m=-1/2 thì |x_1-x_2| đạt GTNN là \sqrt{19}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên