Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 2x2x2x…x2 có 2003 số.Hãy tím số tận cùng của dãy trên

Toán Lớp 6: 2x2x2x…x2 có 2003 số.Hãy tím số tận cùng của dãy trên

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu tích 2×2×2×…×2 có thừa số chia hết cho 4 thì chữ số tận cùng bằng 6
  Mà 2003 = 4×500+3
  ⇒ 2×2×2×…×2 = (…6)×2×2×2 = (…8)
  ⇒ Tích trên có tận cùng là số 8

 2. Giải đáp: Chữ số tận cùng của \underbrace{2.2.2…2}_{2003 \text( thừa số )2} là 48
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tích của bốn thừa số 2 là 2.2.2.2=16 và 2003:4=500( dư 3)
  => Ta có thể viết tích của 2 thừa số 2 dưới dạng tích của 500 nhóm ( mỗi nhóm là tích của bốn thừa số 2) và tích của ba thừa số 2 còn lại.
  Ta có: \underbrace{(overline(…6)).(overline(…6)).(overline(…6))…(overline(…6))}_{n\text( thừa số ) (overline(…6))} luôn tận cùng là 6
  Chữ số tận cùng của \underbrace{2.2.2…2}_{2003 \text( thừa số )2} là 48 ( vì 6.2.2.2=48)
  Vậy chữ số tận cùng của \underbrace{2.2.2…2}_{2003 \text( thừa số )2} là 48

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên