Toán Lớp 9: 1. Cho a, b là hai số thực. Chứng minh rằng: (a ³+ab ²-a ²b-b ³)/(a-b) > b ² 2. Cho hai số thực x ≥ y. Chứng minh rằng: x ³-y ³

By Dạ Nguyệt

Toán Lớp 9: 1. Cho a, b là hai số thực. Chứng minh rằng: (a ³+ab ²-a ²b-b ³)/(a-b) > b ²
2. Cho hai số thực x ≥ y. Chứng minh rằng: x ³-y ³ ≥ 1/4 * (x-y) ³
Viết một bình luận