Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Trong thực tế diện tích hình thoi được áp dụng để làm gì?

Toán Lớp 8: Trong thực tế diện tích hình thoi được áp dụng để làm gì?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  ⇒Trong thực tế diện tích hình thoi được áp dụng để tính toán
  →Làm Khung hình
  →Làm những đồ vật hình thoi

 2. Trong thực tế diện tích hình thoi được áp dụng để làm gì ? 
  to Khung cửa sổ . 
  to Khung cầu . 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )