Toán Lớp 8: trong các kết quả sau, kết quả nào sai : 1. -17x ³y – 34x ²y ² + 51xy ³ = 17xy(x ² + 2xy – 3y ²) 2. x(y-1)+3(y-1)= -(1-y)(x+3) 3. 16x ²

Toán Lớp 8: trong các kết quả sau, kết quả nào sai :
1. -17x ³y – 34x ²y ² + 51xy ³ = 17xy(x ² + 2xy – 3y ²)
2. x(y-1)+3(y-1)= -(1-y)(x+3)
3. 16x ²(x-y)-10y(y-x)= -2(y-x)(8x ² + 5y)
4. 1-2y+y ²= -(1-y) ²

0 bình luận về “Toán Lớp 8: trong các kết quả sau, kết quả nào sai : 1. -17x ³y – 34x ²y ² + 51xy ³ = 17xy(x ² + 2xy – 3y ²) 2. x(y-1)+3(y-1)= -(1-y)(x+3) 3. 16x ²”

Viết một bình luận