Toán Lớp 8: Tính giá trị lớn nhất của biểu thức:A=4x-x^2+3

Toán Lớp 8: Tính giá trị lớn nhất của biểu thức:A=4x-x^2+3

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $A = 4x – x^2 + 3$
  $A = -x^2 + 4x + 3$
  $A = -(x^2 – 4x – 3)$
  $A = -(x^2 – 4x + 4) + 7$
  $A = -(x – 2)^2 + 7$
  Ta có: $(x – 2)^2 \ge 0$
  $\Rightarrow -(x – 2)^2 \le 0$
  $\Rightarrow -(x – 2)^2 + 7 \le 7$
  $\Rightarrow 4x – x^2 + 3 \le  7$
  Vậy GTLN của $A = 4x – x^2 + 3$ là $7$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   A= 4x-x²+3
  A= -(x²-4x-3)
  A= -(x²-4x+4-7)
  A= -(x-2)²+7
  Vì -(x-2)² ≤ 0 ∀ x
  ⇒ -(x-2)² + 7 ≤ 7 ∀ x
  => A≤7 ∀ x
  Dấu = xảy ra ⇔x-2=0 ⇔ x=2
  Vậy $Max_{A}$ =7 khi x=2

  Trả lời

Viết một bình luận