Toán Lớp 5: 8. 2,87 ha = 2 hm2 ……dam2 9. 30200 dm2= ……. dam2

By Uyên Thi

Toán Lớp 5: 8. 2,87 ha = 2 hm2 ……dam2
9. 30200 dm2= ……. dam2
Viết một bình luận