Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: tính giá trị biểu thức (liên quan đến hằng đẳng thức ) trình bày đầy đủ nhé C=x^2-z^2+4y^2+4xy tại x=40 y=20 z=20 D=x^2+

Toán Lớp 8: tính giá trị biểu thức (liên quan đến hằng đẳng thức ) trình bày đầy đủ nhé
C=x^2-z^2+4y^2+4xy tại x=40 y=20 z=20
D=x^2+4xy+y^2-z^2+2zt-t^2 tại x=10 y=40 z=30 t=20

Comments ( 2 )

 1. $C=x^2-z^2+4y^2+4xy$
  $=[x^2+2.x.2y+(2y)^2]-z^2$
  $=(x+2y)^2-z^2$
  $=(x+2y+z)(x+2y-z)$
  Thay $x=40; y=z=20$ ta có:
  $C=(40+2.20+20)(40+2.20-20)$
  $=100.60=6000$
  $D=x^2+4xy+y^2-z^2+2zt-t^2$
  $=x^2+2.x.y+y^2-(z^2-2.z.t+t^2)+2xy$
  $=(x+y)^2-(z-t)^2+2xy$
  $=(x+y+z-t)(x+y-z+t)+2xy$
  Thay $x=10; y=40; z=30; t=20$ ta có:
  $D=(10+40+30-20)(10+40-30+20)+2.10.40$
  $=60.40+20.40$
  $=40.(60+20)$
  $=40.80=3200$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   C=x^2-z^2+4y^2+4xy
  =(x^2+4xy+4y^2)-z^2
  =[x^2+2.x.2y+(2y)^2]-z^2
  =(x+2y)^2-z^2
  =(x+2y+z)(x+2y-z)
  Tại x=40;y=20;z=20
  \to C=(40+2.20+20).(40+2.20-20)
  =100.60
  =6000
  Vậy với x=40;y=20;z=20 thì C=6000
  D=x^2+4xy+y^2-z^2+2zt-t^2
  =(x^2+2xy+y^2)-(z^2-2zt+t^2)+2xy
  =(x+y)^2-(z-t)^2+2xy
  =(x+y+z-t)(x+y-z+t)+2xy
  Tại x=10;y=40;z=30;t=20
  \to D=(10+40+30-20).(10+40-30+20)+2.10.40
  =60.40+800
  =2400+800
  =3200
  Vậy với x=10;y=40;z=30;t=20 thì D=3200

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn