Toán Lớp 8: Tính: a.(x+3y)(x ² – 2xy+y) b.(6x+1) ²+(6x-1) ²-2(36x ²-1) c.(2x^5-5x ³+x ²+3x-1):(x ²-1) d.(x ²-81+y ²-2xy):(x-y-9)

By Cẩm Hiền

Toán Lớp 8: Tính:
a.(x+3y)(x ² – 2xy+y)
b.(6x+1) ²+(6x-1) ²-2(36x ²-1)
c.(2x^5-5x ³+x ²+3x-1):(x ²-1)
d.(x ²-81+y ²-2xy):(x-y-9)
Viết một bình luận