Toán Lớp 7: . Cho hàm số y=f(x)=2x+1 a, Tính f(1/2) b) Tính giá trị của x tại y=-1.

Toán Lớp 7: . Cho hàm số y=f(x)=2x+1
a, Tính f(1/2) b) Tính giá trị của x tại y=-1.

0 bình luận về “Toán Lớp 7: . Cho hàm số y=f(x)=2x+1 a, Tính f(1/2) b) Tính giá trị của x tại y=-1.”

 1. $\text{a) y = f(x) = 2x + 1}$
  $\text{⇒ f($\dfrac{1}{2}$) = 2 . $\dfrac{1}{2}$ + 1}$
  $\text{= 1 + 1}$
  $\text{= 2}$
  $\text{Vậy f($\dfrac{1}{2}$) = 2}$
  $\text{b) Giá trị của x tại y = -1 là:}$
  $\text{2x + 1 = -1}$
  $\text{2x = ( -1 ) – 1}$
  $\text{2x = -2}$
  $\text{x = ( -2 ) : 2}$
  $\text{x = -1}$
  $\text{Vậy giá trị của x tại y = -1 là -1}$

  Trả lời

Viết một bình luận