Toán Lớp 8: Tính A = 1^2 – 2^2 + 3^2 – 4^2 + … – 2004^2 + 2005^2

By Ðan Khanh

Toán Lớp 8: Tính
A = 1^2 – 2^2 + 3^2 – 4^2 + … – 2004^2 + 2005^2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tính A = 1^2 – 2^2 + 3^2 – 4^2 + … – 2004^2 + 2005^2”

 1. Giải đáp:
  A=1^2-2^2+3^2-4^2+…….-2004^2+2005^2
  =2005^2-2004^2+2003^2-2002^2……+3^2-2^2+1
  =(2005-2004)(2005+2004)+(2003-2002)(2003+2002)+….+(3-2)(3+2)+1
  =4009+4005+….+5+1
  =((4009+5).1002)/2)+1
  =4014.501+1
  =2011014+1=2011015

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  C=2011015
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = 1^2 – 2^2 + 3^2 – 4^2 + … – 2004^2 + 2005^2
  ⇔ A = 2005^2 – 2004^2 + 2003^2 – 2002^2 + … + 5^2 – 4^2 + 3^2 – 2^2 + 1
  ⇔ A = (2005^2 – 2004^2) + (2003^2 – 2002^2) + … + (5^2 -4^2) + (3^2 – 2^2) + 1
  ⇔ A = [(2005 – 2004) (2005 + 2004)] + [(2003 – 2002) (2003 + 2002)] + … + [(5-4) (5+4)] + [(3-2) (3+2)] + 1
  ⇔ A = [1 . 4009] + [1 . 4005] + … + [1 . 9] + [1 . 5] + 1
  ⇔ A = 4009 + 4005 + … + 9 + 5 + 1 (1)
  Đặt B=4009 + 4005 + … + 9 + 5
  Số các số hạng của tổng B là :
  (4009 – 5) ÷ 4 + 1  =1002 số hạng
  -> Tổng B là  :
  ( (4009 + 5) . 1002)/2 = 2011014
  Với B=2011014 thay vào (1) được :
  -> C=2011014 + 1
  -> C=2011015
  Vậy C=2011015
   

  Trả lời

Viết một bình luận