Toán Lớp 8: tìm max: R= -7x^2 – 4y^2 – 8xy + 18x + 9

By Nguyệt

Toán Lớp 8: tìm max: R= -7x^2 – 4y^2 – 8xy + 18x + 9

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tìm max: R= -7x^2 – 4y^2 – 8xy + 18x + 9”

 1. Giải đáp:
   Max=36
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  R =  – \left( {7{x^2} + 4{y^2} + 8xy – 18x – 9} \right)\\
   =  – \left( {4{x^2} + 8xy + 4{y^2} + 3{x^2} – 2.x\sqrt 3 .\dfrac{9}{{\sqrt 3 }} + \dfrac{{81}}{3} – 36} \right)\\
   =  – {\left( {2x + 2y} \right)^2} – {\left( {x\sqrt 3  – \dfrac{9}{{\sqrt 3 }}} \right)^2} + 36\\
  Do:{\left( {2x + 2y} \right)^2} \ge 0\forall x;y\\
  {\left( {x\sqrt 3  – \dfrac{9}{{\sqrt 3 }}} \right)^2} \ge 0\forall x;y\\
   \to  – {\left( {2x + 2y} \right)^2} – {\left( {x\sqrt 3  – \dfrac{9}{{\sqrt 3 }}} \right)^2} \le 0\\
   \to  – {\left( {2x + 2y} \right)^2} – {\left( {x\sqrt 3  – \dfrac{9}{{\sqrt 3 }}} \right)^2} + 36 \le 36\\
   \to Max = 36\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  2x + 2y = 0\\
  x\sqrt 3  – \dfrac{9}{{\sqrt 3 }} = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = 3\\
  y =  – 3
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận