Toán Lớp 8: Tìm Min hoặc Max : M= x ² – 10x – 2 N= -x ² – 4x – 5 P=2x ² – 8x + 11 giúp mik vs ạ :3

By Kim Xuân

Toán Lớp 8: Tìm Min hoặc Max :
M= x ² – 10x – 2
N= -x ² – 4x – 5
P=2x ² – 8x + 11
giúp mik vs ạ :3

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm Min hoặc Max : M= x ² – 10x – 2 N= -x ² – 4x – 5 P=2x ² – 8x + 11 giúp mik vs ạ :3”

 1. M = x^2 – 10x -2
  -> M = x^2 – 2 . x . 5 + 25 – 27
  ->  M = (x-5)^2 -27 \ge7 27
  Dấu = xảy ra :
  ⇔ x- 5 =0
  ⇔ x =5
  Vậy Min M =27 tại x =5
  $\\$
  N = -x^2 -4x-5
  -> N = -(x^2 +4x+5)
  ->N = -(x^2 +2 . x . 2 + 4) -1
  -> N = -(x+2)^2 -1 \le -1
  Dấu = xảy ra :
  ⇔ x+2 =0
  ⇔ x = -2
  Vậy Max N = -1 tại x = -2
  $\\$
  P = 2x^2 – 8x +11
  -> P = 2(x^2 -4x + 11/2)
  -> P =2(x^2 – 2 . x . 2 + 4 + 3/2 )
  -> P = 2(x^2 – 2 . x . 2 +4) + 3
  -> P = 2(x -2)^2 +3 \ge 3
  Dấu = xảy ra :
  ⇔ x-2 =0
  ⇔ x =2
  Vậy Min P = 3 tại x =2

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  M=x^2-10x-2
  => M = x^2 – 2 x . 5 + 25 – 27
  => M = (x-5)^2 -27
  Vì (x-5)^2 $\geq$ 0
  => M=(x-5)^2-27 $\geq$ 27
  Dấu “=” xảy ra khi: x-5=0 <=> x=5
  Vậy M_(min) = 27 khi x=5
  N=-x^2-4x-5
  => N= -(x^2 +4x+5)
  => N= -(x^2 +2 x . 2 + 4) -1
  => N=-(x+2)^2 -1
  Vì -(x+2)^2 $\leq$ 0
  => N= -(x+2)^2-1 $\leq$ -1
  Vậy dấu “=” xảy ra khi : x+2=0 <=> x=-2
  Vậy N_(max)=-1 khi x=-2
  P=2x^2-8x+11
  =>P = 2(x^2 -4x + 11/2)
  =>P= 2(x^2 – 2 x . 2 + 4 + 3/2 )
  => P= 2(x^2 – 2 x . 2 +4) + 3
  Vì (x-2)^2 $\geq$  0
  => P=2(x-2)^2+3  $\geq$  3
  Dấu “=” xảy ra khi: x-2=0 <=> x=2
  Vậy P_(min)=3 khi x=2
  $@Pipimm~$

  Trả lời

Viết một bình luận