Toán Lớp 8: Tìm m sao cho 10x ² – 7x + m chia hết cho 2x – 3

Toán Lớp 8: Tìm m sao cho 10x ² – 7x + m chia hết cho 2x – 3

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm m sao cho 10x ² – 7x + m chia hết cho 2x – 3”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
        $10x^{2}$ – 7x + m | 2x – 3
  –                                     _______
        $10x^{2}$ – 15x        5x + 4
       ___________________
                          8x + m
                         8x – 12
        __________________
                               m + 12
  Để $10x^{2}$ – 7x + m chia hết cho 2x – 3 <=> m + 12 = 0
                                                                       <=> m = -12
  Học tốt
            

  Trả lời

Viết một bình luận