Toán Lớp 8: Tìm GTNN: M= x^2 + y^2 -x + 6y + 10

By Ðông Nghi

Toán Lớp 8: Tìm GTNN: M= x^2 + y^2 -x + 6y + 10

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm GTNN: M= x^2 + y^2 -x + 6y + 10”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  M=x^2+y^2-x+6y+10
  =>M=(x^2-x+1/4)+(y^2+6y+9)+3/4
  =>M=(x-1/2)^2+(y+3)^2+3/4\ge3/4
  Dấu = xảy ra khi: {((x-1/2)^2=0),((y+3)^2=0):}
  =>{(x-1/2=0),(y+3=0):}
  =>{(x=1/2),(y=-3):}
  Vậy M_(min)=3/4 khi {(x=1/2),(y=-3):}
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   M = x² + y² – x + 6y + 10
       = (x² – x + \frac{1}{4}) + (y² + 6y + 9) + \frac{3}{4}
      = (x – \frac{1}{2})² + (y + 3)² + \frac{3}{4}
  Vì (x – \frac{1}{2})² + (y + 3)² ≥ 0 với ∀x,y
  nên (x – \frac{1}{2})² + (y + 3)² + \frac{3}{4} ≥ \frac{3}{4} 
  Dấu “=” xảy ra khi : x = \frac{1}{2} ; y = – 3
  Vậy min M = \frac{3}{4} khi x = \frac{1}{2} ; y = – 3

  Trả lời

Viết một bình luận