Toán Lớp 8: Tìm GTNN A= x ² + 8x + y ² – 2y – 17

By Madelyn

Toán Lớp 8: Tìm GTNN
A= x ² + 8x + y ² – 2y – 17

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm GTNN A= x ² + 8x + y ² – 2y – 17”

 1. Giải đáp:
   A = x^2 + 8x + y^2 – 2y – 17
      = (x^2 + 8x + 16 )+ (y^2 – 2y + 1) – 34
     = (x + 4)^2 + (y – 1)^2 – 34
  Vì (x + 4)^2 ≥ 0 với ∀ x
       (y – 1)^2 ≥ 0 với ∀x
  ⇒ (x + 4)^2 + (y – 1)^2 ≥ 0 với ∀x,y
  ⇒ (x + 4)^2 + (y – 1)^2 – 34 ≥ -34  với∀x,y
  text{ Dấu “=” xảy ra khi:}
  $\left \{ {{(x + 4)^2 =0} \atop {(y – 1)^2 = 0}} \right.$  ⇒ $\left \{ {{x + 4 =0} \atop {y – 1 = 0}} \right.$ 
  ⇔$\left \{ {{x  = -4} \atop {y = 1}} \right.$ 
  Vậy A_{min} = -34 khi x = -4 ; y = 1
   

  Trả lời

Viết một bình luận