Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Tìm gtln D=10x-x^2-y^2-8y+2022 E= -5x^2-4x+1 Tìm gtnn E=(x-1)^2+(x-3)^2

Toán Lớp 8: Tìm gtln
D=10x-x^2-y^2-8y+2022
E= -5x^2-4x+1
Tìm gtnn
E=(x-1)^2+(x-3)^2

Comments ( 2 )

 1. Bài 1)
  a) $D=10x-x²-y²-8y+2022$
  $=-x²+10x-25-y²-8y-16+2063$
  $=-(x²-2.5x+5²)-(y²+2.4y+4²)+2063$
  $=2063-(x-5)²-(y+4)²$
  Vì $(x-5)²≥0∀x, (y+4)²≥0∀y$ ⇒ $2063-(x-5)²-(y+4)²≤2063$
  Dấu bằng xảy ra⇔ $\begin{cases} x-5=0 \\ y+4=0 \end{cases}$
  ⇔ $\begin{cases} x=5 \\ y=-4 \end{cases}$
  Vậy $MaxD=2063$ đạt được khi $x=5$ và $y=-4$
  b) $E=-5x²-4x+1$
  $=-(5x²+4x-1)$
  $=\dfrac{9}{5}-\bigg[(\sqrt[]{5}x)^{2}+2.\sqrt[]{5}.$ $\dfrac{2}{\sqrt[]{5}}x+\bigg(\dfrac{2}{\sqrt[]{5}}\bigg)^{2}\bigg]$
  $=\dfrac{9}{5}-\bigg(\sqrt[]{5}x+\dfrac{2}{\sqrt[]{5}}\bigg)^{2}$
  Vì $\bigg(\sqrt[]{5}x+\dfrac{2}{\sqrt[]{5}}\bigg)^{2}$$\geq0∀x$ 
  ⇒ $=\dfrac{9}{5}-\bigg(\sqrt[]{5}x+\dfrac{2}{\sqrt[]{5}}\bigg)^{2}≤\dfrac{9}{5}$ hay $E≤\dfrac{9}{5}$
  Dấu “=” xảy ra ⇔ $x=\dfrac{-2}{5}$ 
  Vậy $MaxE=\dfrac{9}{5}$ đạt được khi $x=\dfrac{-2}{5}$ 
  Bài 2)
  $E=x²-2x+1+x²-6x+9$
  $=2x²-8x+10$
  $=2x²-8x+8+2$
  $=2(x²-4x+4)+2$
  $=2(x-2)²+2$
  Vì $2(x-2)²≥0∀x$⇔ $=2(x-2)²+2≥2∀x$ hay $E≥2$
  Dấu bằng xảy ra⇔ $x-2=0$ ⇔ $x=2$
  Vậy $MinE=2$ đạt được khi $x=2$
  Bạn có gì không hiểu hỏi dưới phần bình luận nhé.
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bạn xem hình

  toan-lop-8-tim-gtln-d-10-2-y-2-8y-2022-e-5-2-4-1-tim-gtnn-e-1-2-3-2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )