Toán Lớp 8: Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của các biểu thức sau: A=2x ²-8x-10 B=5x-x ²

Toán Lớp 8: Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của các biểu thức sau:
A=2x ²-8x-10
B=5x-x ²

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của các biểu thức sau: A=2x ²-8x-10 B=5x-x ²”

 1. Giải đáp:
  **GTNN của A là -18 khi x=2
  **GTLN của B là: 25/4 khi x=5/2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A=2x^2-8x-10
  =2(x^2-4x-5)
  =2(x^2-4x+4-9)
  =2[(x-2)^2-9]
  =2(x-2)^2-18
  Vì 2(x-2)^2≥0∀x
  ⇒2(x-2)^2-18≥-18
  ⇒A≥-18
  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi:
  (x-2)^2=0⇔x=2
  Vậy GTNN của A là -18 khi x=2
  B=5x-x^2
  =-(x^2-5x)
  =-(x^2-2.x.(5)/2+25/4-25/4)
  =-[(x^2-2.x.(5)/2+(5/2)^2-25/4]
  =-[(x-5/2)^2-25/4]
  =-(x-5/2)^2+25/4
  Vì (x-5/2)^2≥0∀x
  ⇒-(x-5/2)^2≤0∀x
  ⇒-(x-5/2)^2+25/4≤25/4
  ⇒B≤25/4
  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi:
  (x-5/2)^2=0
  ⇔x=5/2
  Vậy GTLN của B là: 25/4 khi x=5/2

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $a) A = 2x² -8x -10$
  $= 2(x² -4x -5)$
  $= 2(x²-4x+4-9)$
  $= 2(x-2)²-9 ≥ -9$
  Dấu “=” xảy ra $⇔ x=2$
  Vậy $MinA = -9 ⇔ x=2$
  $b) B=5x-x²=-(x²-5x+$ $\dfrac{25}{4}$) +$\dfrac{25}{4}$
  $= -(x-$ $\dfrac{5}{2}$) $+$ $\dfrac{25}{4}$ $≤$ $\dfrac{25}{4}$
  Dấu $”=”$ xảy ra $⇔ x=$ $\dfrac{5}{2}$
  Vậy $Max B=$ $\dfrac{25}{4}$ $⇔ x=$ $\dfrac{5}{2}$

Viết một bình luận