Toán Lớp 8: tìm giá trị lớn nhất của biểu thức a. 2x -x^2-4 b.-x^2-4x c. -9x^2+24x-18 d.4x-x^2-1 e.5-x^2+2x-4y^2-4y

By Chi

Toán Lớp 8: tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
a. 2x -x^2-4
b.-x^2-4x
c. -9x^2+24x-18
d.4x-x^2-1
e.5-x^2+2x-4y^2-4y

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tìm giá trị lớn nhất của biểu thức a. 2x -x^2-4 b.-x^2-4x c. -9x^2+24x-18 d.4x-x^2-1 e.5-x^2+2x-4y^2-4y”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  2x-x^2-4
  =-x^2+2x-4
  =-(x^2-2x+4)
  =-(x^2-2x+1+3)
  =-(x-1)^2-3\le-3
  Dấu = xảy ra khi: (x-1)^2=0
  =>x=1
  Vậy GTLN_(bt)=-3 khi x=1
  b)
  -x^2-4x
  =-(x^2+4x)
  =-(x^2+4x+4-4)
  =-(x+2)^2+4\le4
  Dấu = xảy ra khi: (x+2)^2=0
  =>x=-2
  Vậy GTLN_(bt)=4 khi x=-2
  c)
  -9x^2+24x-18
  =-(9x^2-24x+18)
  =-(9x^2-24x+16+2)
  =-(3x-4)^2-2\le-2
  Dấu = xảy ra khi: (3x-4)^2=0
  =>x=4/3
  Vậy GTLN_(bt)=-2 khi x=4/3
  d)
  4x-x^2-1
  =-x^2+4x-1
  =-(x^2-4x+1)
  =-(x^2-4x+4-3)
  =-(x-2)^2+3\le3
  Dấu = xảy ra khi: (x-2)^2=0
  =>x=2
  Vậy GTLN_(bt)=3 khi x=2
  e)
  5-x^2+2x-4y^2-4y
  =-x^2+2x-1-4y^2-4y-1+7
  =-(x^2-2x+1)-(4y^2+4y+1)+7
  =-(x-1)^2-(2y+1)^2+7\le7
  Dấu = xảy ra khi: (x-1)^2=0 và (2y+1)^2=0
  =>x=1 và y=-1/2
  Vậy GTLN_(bt)=7 khi x=1;y=-1/2
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a.
  2x-x^2-4=-(x^2-2x+4)
  =-(x^2-2x+1+3)=-[(x-1)^2+3]=-(x-1)^2-3
  Vì (x-1)^2≥0∀x->-(x-1)^2≤0∀x
  ->-(x-1)^2-3≤-3∀x
  ->2x-x^2-4≤-3∀x
  Dấu ‘=’ xảy ra ⇔(x-1)^2=0
  <=>x-1=0<=>x=1
  Vậy GTLN của 2x-x^2-4 bằng -3 khi x=1
  b.
  -x^2-4x=-(x^2+4x)
  =-(x^2+2.2.x+2^2-4)=-[(x+2)^2-4]=-(x+2)^2+4
  Vì (x+2)^2≥0∀x->-(x+2)^2≤0∀x
  ->-(x+2)^2+4≤4∀x
  ->-x^2-4x≤4∀x
  Dấu ‘=’ xảy ra ⇔(x+2)^2=0
  <=>x+2=0<=>x=-2
  Vậy GTLN của -x^2-4x bằng 4 khi x=-2
  c.
  -9x^2+24x-18
  =-(9x^2-24x+18)
  =-[(3x)^2-2.3x.4+4^2+2]
  =-[(3x-4)^2+2]
  =-(3x-4)^2-2
  Vì: (3x-4)^2≥0∀x->-(3x-4)^2≤0∀x
  ->-(3x-4)^2-2≤-2∀x
  ->-9x^2+24x-18≤-2∀x
  Dấu ‘=’ xảy ra ⇔(3x-4)^2=0
  <=>3x-4=0<=>3x=4<=>x=4/3
  Vậy GTLN của -9x^2+24x-18 bằng -2 khi x=4/3
  d.
  4x-x^2-1
  =-(x^2-4x+1)
  =-(x^2-2.2.x+2^2-3)
  =-[(x-2)^2-3]
  =-(x-2)^2+3
  Vì (x-2)^2≥0∀x->-(x-2)^2≤0∀x
  ->-(x-2)^2+3≤3∀x
  ->4x-x^2-1≤3∀x
  Dấu ‘=’ xảy ra ⇔(x-2)^2=0
  <=>x-2=0<=>x=2
  Vậy GTLN của 4x-x^2-1 bằng 3 khi x=2
  e.
  5-x^2+2x-4y^2-4y
  =-x^2+2x-1-4y^2-4y-1+7
  =-(x^2-2x+1+4y^2+4y+1)+7
  =-[(x-1)^2+(2y+1)^2]+7
  Vì (x-1)^2≥0∀x;(2y+1)^2≥0∀y
  ->(x-1)^2+(2y+1)^2≥0∀x;y
  ->-[(x-1)^2+(2y+1)^2]≤0∀x;y
  ->-[(x-1)^2+(2y+1)^2]+7≤7∀x;y
  ->5-x^2+2x-4y^2-4y≤7∀x;y
  Dấu ‘=’ xảy ra <=>$\begin{cases}x-1=0\\2y+1=0\end{cases}$<=>$\begin{cases}x=1\\y=\dfrac{-1}{2}\end{cases}$
  Vậy GTLN của 5-x^2+2x-4y^2-4y bằng 7 khi (x;y)=(1;-1/2)

  Trả lời

Viết một bình luận