Toán Lớp 11: tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số y=sinx+cosx+sinxcosx

By Huyền Linh

Toán Lớp 11: tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số y=sinx+cosx+sinxcosx

0 bình luận về “Toán Lớp 11: tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số y=sinx+cosx+sinxcosx”

 1. $\quad y = \sin x + \cos x + \sin x\cos x$
  Đặt $t = \sin x + \cos x \quad \left(t\in \left[-\sqrt2;\sqrt2\right]\right)$
  $\Rightarrow t^2 = 1 + 2\sin x\cos x$
  $\Rightarrow \dfrac{t^2 – 1}{2} = \sin x\cos x$
  Hàm số trở thành: $y = f(t) = t +  \dfrac{t^2 – 1}{2}\quad \left(t\in \left[-\sqrt2;\sqrt2\right]\right)$
  $\Rightarrow y’ = f'(t) = 1 + t$
  $y’ = 0 \Leftrightarrow t= -1\in \left[-\sqrt2;\sqrt2\right]$
  Bảng biến thiên:
  \(\begin{array}{|c|cr|}
  \hline
  x & -\sqrt2 & & & -1 & & & \sqrt2\\
  \hline
  y’ & & – &  & 0 &  & + &\\
  \hline
  &\dfrac{1- 2\sqrt2}{2}&&&&&&\dfrac{1 + 2\sqrt2}{2}\\
  y & &\searrow& && & \nearrow\\
  &&&&-1\\
  \hline
  \end{array}\)
  Dựa vào bảng biến thiên, ta được:
  $+)\quad \mathop{\min}y = f(-1) =-1$
  $\Leftrightarrow t = -1$
  $\Leftrightarrow \sin x + \cos x + -1$
  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}x =\pi + k\pi\\x = -\dfrac{\pi}{2} + k2\pi\end{array}\right.\quad (k\in \Bbb Z)$
  $+)\quad \mathop{\max}y = f\left(\sqrt2\right) = \dfrac{1 + 2\sqrt2}{2}$
  $\Leftrightarrow t = \sqrt2$
  $\Leftrightarrow \sin x + \cos x = \sqrt2$
  $\Leftrightarrow x = – \dfrac{\pi}{4} + k2\pi\quad (k\in\Bbb Z)$

  Trả lời

Viết một bình luận