Toán Lớp 8: tìm đa thức m để đa thức x^2-4x+m chia hết cho đa thức x-3

By Hải Ngân

Toán Lớp 8: tìm đa thức m để đa thức x^2-4x+m chia hết cho đa thức x-3

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tìm đa thức m để đa thức x^2-4x+m chia hết cho đa thức x-3”

 1. Đặt f(x) = x^2 -4x+m ; g(x) = x-3
  Áp dụng hệ quả định lý Bézout ta có : 
  f(x) \vdots g(x) <=> f(3) =0
  <=> 3^2 -4.3 + m=0
  <=> 9 -12 +m=0
  <=> -3+m=0
  <=> m=3
  Vậy nếu m=3 thì x^2 -4x+m \vdots x-3

  Trả lời

Viết một bình luận