Toán Lớp 8: Tìm x, biết (6x^2+2x)(x+1)+(x-1)(6x^2+2x)=0

Toán Lớp 8: Tìm x, biết
(6x^2+2x)(x+1)+(x-1)(6x^2+2x)=0

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm x, biết (6x^2+2x)(x+1)+(x-1)(6x^2+2x)=0”

 1. Giải đáp:
   S={0;-1/3}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (6x^2+2x).(x+1)+(x-1).(6x^2+2x)=0
  <=>(6x^2+2x).(x+1+x-1)=0
  <=>x.(6x+2).2x=0
  <=>2x^2(6x+2)=0
  <=>x^2.(6x+2)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x^2=0\\6x+2=0\end{array} \right.\)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-\dfrac{1}{3}\end{array} \right.\)
  Vậy S={0;-1/3}

Viết một bình luận