Toán Lớp 8: tìm x biết : (2x-1)(x-2)-(x-3)(x+1)=x^2-1

By Nhã Hồng

Toán Lớp 8: tìm x biết :
(2x-1)(x-2)-(x-3)(x+1)=x^2-1

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tìm x biết : (2x-1)(x-2)-(x-3)(x+1)=x^2-1”

 1. Giải đáp:
  x=2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  (2x-1)(x-2)-(x-3)(x+1)=x^2-1
  2x.x-2x.2-x.1-1(-2)-(x.x+x.1-3.x-3.1)-x^2+1=0
  2x^2-4x-x+2-x^2-x+3x+3-x^2+1=0
  (2x^2-x^2-x^2)+(3x-4x-x-x)+(3+1+2)=0
  -3x=-6
  x=-6:(-3)
  x=2
  Vậy x=2
  ** Nhân đa thức với đa thức
  ** Thu gọn đơn thức đồng dạng

  Trả lời

Viết một bình luận