Toán Lớp 8: Tìm x |x|+|x+2|=3 b ) |x-5|=|x+2|

Toán Lớp 8: Tìm x
|x|+|x+2|=3
b ) |x-5|=|x+2|

TRẢ LỜI

 1. a/ $\begin{array}{|c|cc|}\hline x&&-\infty&&-2&&0&&+\infty\\\hline x&&&-&|&-&0&+&\\\hline x+2&&&-&0&+&|&+\\\hline\end{array}$
  Xét khoảng $x<-2$
  $→-x-x-2=3\\↔-2x=5\\↔x=-\dfrac{5}{2}(TM)$
  Xét khoảng $-2\le x\le 0 $
  $\to -x+x+2=3\\↔2=3(vô\,\,lý)$
  $→$ Pt vô nghiệm trong khoảng $-2\le x\le 0$
  Xét khoảng $x>0$
  $→x+x+2=3\\↔2x=1\\↔x=\dfrac{1}{2}(TM)$
  Vậy $S=\{-\dfrac{5}{2};\dfrac{1}{2}\}$
  c/ $|x-5|=|x+2|\\↔\left[\begin{array}{1}x-5=x+2\\x-5=2-x\end{array}\right.\\↔\left[\begin{array}{1}0=7(vô\,\,lý)\\2x=7\end{array}\right.\\↔x=\dfrac{7}{2}$
  Vậy $S=\{\dfrac{7}{2}\}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận