Toán Lớp 8: Tìm x |x|+|x+2|=3 b ) |x-5|=|x+2|

By Trang

Toán Lớp 8: Tìm x
|x|+|x+2|=3
b ) |x-5|=|x+2|




Viết một bình luận