Toán Lớp 8: Tìm x : 2*x^2 + x – (2*x+1) = 0

Toán Lớp 8: Tìm x : 2*x^2 + x – (2*x+1) = 0

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm x : 2*x^2 + x – (2*x+1) = 0”

 1. Giải đáp:
  x=1 hoặc x=-1/2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2x^2 +x-(2x+1)=0
  ⇔(2x^2 +x) -(2x+1)=0
  ⇔x(2x+1)-(2x+1)=0
  ⇔(x-1)(2x+1)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\2x+1=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-\dfrac{1}{2}\end{array} \right.\) 
  Vậy x=1 hoặc x=-1/2

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2x^2 + x – (2x + 1) = 0
  ⇔ 2x^2 + x – 2x – 1 = 0
  ⇔ (2x^2 + x) + (-2x – 1) = 0
  ⇔ x(2x + 1) – 1(2x + 1) = 0
  ⇔ (x – 1)(2x + 1) = 0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\2x+1=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=\dfrac{-1}{2}\end{array} \right.\) 
  Vậy x ∈ {1 ; -1/2}

  Trả lời

Viết một bình luận