Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính 1, (x-3)(x+7)-(x+5)(x-1) 2, (25x⁵-5x⁴+10x²):5x² 3, (x+3)²-(4x+1)-x(2+x) 4, -10x³y(2/5x²y+3/10xy²)+3x⁴y³

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính
1, (x-3)(x+7)-(x+5)(x-1)
2, (25x⁵-5x⁴+10x²):5x²
3, (x+3)²-(4x+1)-x(2+x)
4, -10x³y(2/5x²y+3/10xy²)+3x⁴y³

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính 1, (x-3)(x+7)-(x+5)(x-1) 2, (25x⁵-5x⁴+10x²):5x² 3, (x+3)²-(4x+1)-x(2+x) 4, -10x³y(2/5x²y+3/10xy²)+3x⁴y³”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   1) (x-3)(x+7)-(x+5)(x-1)
  = x² + 4x – 21 – x² – 4x + 5
  = -16
  2) (25x^5 – 5x^4 + 10x²) : 5x²
  = (25x^5 : 5x² ) – (5x^4 : 5x²) + (10x² : 5x²)
  = 5x³ – x² + 2
  3) (x+3)² – (4x+1) – x(2+x)
  = x² + 6x + 9 – 4x – 1 – 2x – x²
  = 8
  4) -10x³y(2/5x²y + 3/10xy²) + 3x^4y^3
  = (-10x³y . 2/5x²y) + (-10x³y . 3/10xy²) + 3x^4y^3
  = -4x^5y² – 3x^4y³ + 3x^4y^3
  = -4x^5y²

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. (x-3)(x+7)-(x+5)(x-1)
  =x^2+7x-3x-21-(x^2-x+5x-5)
  =x^2+7x-3x-21-x^2+x-5x+5
  =-16
  2. (25x^5-5x^4+10x^2):5x^2
  =25x^5:5x^2+(-5x^4):5x^2+10x^2:5x^2
  =5x^3-x^2+2
  3. (x+3)^2-(4x+1)-x(2+x)
  =x^2+6x+9-4x-1-2x-x^2
  =8
  4. -10x^3y(2/5x^2y+3/10xy^2)+3x^4y^3
  =-10x^3y*2/5x^2y+(-10x^3y)*3/10xy^2+3x^4y^3
  =-4x^5y^2-3x^4y^3+3x^4y^3=-4x^5y^2.
   

  Trả lời

Viết một bình luận