Toán Lớp 8: Thực hiện các phép tính a) (x + 1) (x ² – x + 1) – (x – 1) (x ² + x + 1) b) $\frac{2x²-4x+2}{2x-2}$ c) $\frac{3x+5}{x²-5x}$ + $\fra

By Khanh

Toán Lớp 8: Thực hiện các phép tính
a) (x + 1) (x ² – x + 1) – (x – 1) (x ² + x + 1)
b) $\frac{2x²-4x+2}{2x-2}$
c) $\frac{3x+5}{x²-5x}$ + $\frac{25-x}{25-5x}$
d) $\frac{3}{2x+6}$ – $\frac{x-6}{2x²+6x}$

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Thực hiện các phép tính a) (x + 1) (x ² – x + 1) – (x – 1) (x ² + x + 1) b) $\frac{2x²-4x+2}{2x-2}$ c) $\frac{3x+5}{x²-5x}$ + $\fra”

Viết một bình luận