Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: P = $\frac{x²}{x-2}$ Tìm x ∈ Z để P ∈ Z

Toán Lớp 8: P = $\frac{x²}{x-2}$ Tìm x ∈ Z để P ∈ Z

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có
  $\dfrac{x²}{x – 2}$
  Điều kiện để P$\in$ Z
  ⇒ x² $\vdots$ x-2
  ⇔ (x – 2) ( x + 2) – x² $\vdots$  x – 2
  ⇔ x² – 4 – x² $\vdots$ x-2
  ⇔ -4 $\vdots$ x-2
  ⇒ (x – 2) $\in$ Ư(4)
  ⇔ (x – 2) $\in$  { 1 , 2 ,4  , -1 , -2 , -4}
  ⇒ x $\in$ { 3,4,6,1,0,-2}

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  P=x^2/(x-2)(ĐKXĐ:$x$ $\ne$ $2$
  Để $P ∈ Z$ thì:
  $⇔x^2$ $\vdots$ $x-2$
  $⇔(x-2)(x+2)-x^2$ $\vdots$ $x-2$
  $⇔(x^2-4)-x^2$ $\vdots$ $x-2$
  $⇔-4$ $\vdots$ $x-2$
  Nên
  $⇔(x-2)∈ Ư(-4)$
  ⇔(x-2)∈ {-1;1;2;-2;4;-4}
  ⇔x∈ {3;1;4;0;6;-2}
  Vậy x∈ {3;1;4;0;6;-2}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )