Toán Lớp 8: thu gọn a=(x+1)(x-1)(x^2+x+1)(x^2-x+1) b=(a+b+c)^2+(a-b+c)^2+(a+b-c)^2+(-a+b+c)^2

Toán Lớp 8: thu gọn a=(x+1)(x-1)(x^2+x+1)(x^2-x+1)
b=(a+b+c)^2+(a-b+c)^2+(a+b-c)^2+(-a+b+c)^2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  a=(x+1)(x-1)(x^2+x+1)(x^2-x+1)
  a=(x²-1)[(x²+1)²-x²]
  a=(x²-1)(x²+1)²-x²(x²-1)
  a=($x^{4}$-1)(x²+1)-$x^{4}$+x²
  a=$x^{6}$+$x^{4}$-x²-1-$x^{4}$+x²=$x^{6}$-1
  b=(a+b+c)^2+(a-b+c)^2+(a+b-c)^2+(b+c-a)^2
  b=4(a²+b²+c²)+2ab+2bc+2ac-2ab-2bc+2ac+2ab-2bc-2ac+bc-2ac-2ab
  b=4(a²+b²+c²)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $Có A=(x+1)(x²-x+1)(x-1)(x²+x+1)$
  $= (x³+1)(x³-1)=$$x^{6}$ $-1$
  $B= 4(a²+b²+c²)$ $+$ 2ab-2ab+2bc-2bc
  $+2ac+2ac-2ac-2ac+-2bc+2bc+2ab-2ab$
  $= 4(a²+b²+c²)$
   

  Trả lời

Viết một bình luận