Toán Lớp 12: Tất cả giá trị m để hàm số y = x/(x- m) nghịch biến trên (1;+∞) là: A. 0 < m < hoặc = 1 B. 0 < m < 1 C. m > 1 D. 0 < hoặc = m < 1 Một

Toán Lớp 12: Tất cả giá trị m để hàm số y = x/(x- m) nghịch biến trên (1;+∞) là:
A. 0 < m < hoặc = 1 B. 0 < m < 1 C. m > 1 D. 0 < hoặc = m < 1 Một điểm cực trị của (C): y = (x2 - ax + b)/(x - 1) có tọa độ là (2; -1). Vậy a + b = ? Gọi (a;b) là nghiệm của hệ (1). Tính: T = a2 + b2 Mng ơi giúp mình với mình đang cần gấp!!!!

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $A.\ 0 < m \leqslant 1$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $1)\quad y = \dfrac{x}{x-m}$
  $TXD: D = \Bbb R \backslash\{m\}$
  $\quad y’ = \dfrac{- m}{(x-m)^2}$
  Hàm số nghịch biến trên $(1;+\infty)$
  $\Leftrightarrow \begin{cases}y’ < 0\\m \notin (1;+\infty)\end{cases}$
  $\Leftrightarrow \begin{cases}- m < 0\\m \leqslant 1\end{cases}$
  $\Leftrightarrow 0 < m \leqslant 1$
  $2)\quad y = f(x)= \dfrac{x^2 – ax + b}{x-1}$
  $TXD: D = \Bbb R\backslash\{1\}$
  $\quad y’ = f'(x)= \dfrac{x^2 – 2x + a – b}{(x-1)^2}$
  $(2;-1)$ là một điểm cực trị của hàm số
  $\Leftrightarrow \begin{cases}f(2)= -1\\f'(2)= 0\end{cases}$
  $\Leftrightarrow \begin{cases}4 – 2a + b = -1\\a – b = 0\end{cases}$
  $\Leftrightarrow \begin{cases}a = 5\\b = 5\end{cases}$
  $\Rightarrow \begin{cases}a + b = 10\\a^2 + b^2 = 50\end{cases}$

  Trả lời

Viết một bình luận