Toán Lớp 8: Tam giác ABC vuông tại A (AB

Toán Lớp 8: Tam giác ABC vuông tại A (AB

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)Ta có : A=M=N=90 độ
  ⇒ AMND là hcn
  b) AI=ID;AN=NC
  ⇒IN là đtb⇒IN//DC(1)
  AN=NC;BD=DC⇒ND là đtb⇒ND//AB(2)
  từ (1) và (2) ⇒ IKDN là hbh
  c) AM=MB; AI=DI
  ⇒MI là đtb
  ⇒MI= $\frac{BD{2}$=KD
  tương tự: ⇒ MK=DI
  ⇒DIMK là hbh(3)
  chứng minh KI là đtb⇒KI//AB mà ND//AB
  ⇒ND//KI
  mà ND vuông góc MD( vì AMND là hcn)
  ⇒KI vuông góc với MD(4)
  từ (3) và (4) ⇒ đpcm
  D) chứng minh MN là đtb ⇒MN//BC
  mà MI//BD⇒MIN thẳng hàng 
  mà I là trung điểm  của đường chéo hcn ANDM⇒I cũng là trung điểm MN ⇒đpcm
   

  Trả lời

Viết một bình luận