Toán Lớp 8: rút gọn các phân thức a, A= 5x^2-10xy/2(2y-x)^3 b, B= 16-(x+1)^2/x^2+10x+25 c, C= x^2+5x+6/x^2-4

Toán Lớp 8: rút gọn các phân thức
a, A= 5x^2-10xy/2(2y-x)^3
b, B= 16-(x+1)^2/x^2+10x+25
c, C= x^2+5x+6/x^2-4

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  a,
  A= $\frac{5x^2-10xy}{2(2y-x)^3}$
    = $\frac{5x.x-5x.2y}{-2(x – 2y)^3}$
    = $\frac{5x(x – 2y)}{-2(x – 2y)^3}$
    = $\frac{5x}{-2(x – 2y)^2}$
  b,
  B= $\frac{16-(x + 1)^2}{x^2+10x+25}$
     = $\frac{4^2-(x+1)^2}{x^2+2.x.5+5^2}$
     = $\frac{[4 -(x +1)].[4+x+1]}{(x+5)^2}$
     = $\frac{(3-x)(x+5)}{(x+5)^2}$ 
     = $\frac{3 -x}{x + 5}$
  c,
  C= $\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 – 4}$ 
    = $\frac{x^2 + 2x + 3x + 6}{x^2 – 2^2}$
    = $\frac{x(x + 2) + 3(x + 2)}{(x – 2)(x + 2)}$
    = $\frac{(x + 3)(x + 2)}{(x -2)(x+2)}$
    = $\frac{x + 3}{x – 2}$ 
  Học tốt
   
   

  Trả lời
 2. a)
  A=(5x^2-10xy)/(2(2y-x)^3)
  =(5x(x-2y))/(-2(x-2y)^3)
  =(5x)/((-2)(x-2y)^2)
  b)
  B=(16-(x+1)^2)/(x^2+10x+25)
  =(4^2-(x+1)^2)/(x+5)^2
  =((4-x-1)(4+x+1))/(x+5)^2
  =((3-x)(x+5))/(x+5)^2
  =(3-x)/(x+5)
  c)
  C=(x^2+5x+6)/(x^2-4)
  =(x^2+2x+3x+6)/(x^2-2^2)
  =((x^2+2x)+(3x+6))/((x-2)(x+2))
  =(x(x+2)+3(x+2))/((x-2)(x+2))
  =((x+3)(x+2))/((x-2)(x+2))
  =(x+3)/(x-2)
   

  Trả lời

Viết một bình luận