Toán Lớp 8: Tìm các số thực a,b,C biết a+b+c=9 và a^2+b^2+c^2=27

Toán Lớp 8: Tìm các số thực a,b,C biết a+b+c=9 và a^2+b^2+c^2=27

TRẢ LỜI

 1. Gửi bạn:
  Ta có:
  $3.(a^2+b^2+c^2)=3.27=81=9^2$
  Mà: $a+b+c=9$
  $⇒3.(a^2+b^2+c^2)=(a+b+c)^2$
  $⇒3a^2+3b^2+3c^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$
  $⇒3a^2+3b^2+3c^2-a^2-b^2-c^2-2ab-2ac-2bc=0$
  $⇒2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2ac-2bc=0$
  $⇒(a^2-2ac+c^2)+(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)=0$
  $⇒(a-c)^2+(a-b)^2+(b-c)^2=0$
  Vì: $(a-c)^2+(a-b)^2+(b-c)^2≥0$
  $⇒$ $\begin{cases} (a-c)^2=0\\(a-b)^2=0\\(b-c)^2=0 \end{cases}$
  $⇒$ $\begin{cases} a=c\\a=b\\b=c \end{cases}$
  $⇒$ $a=b=c$
  Lại có: $a+b+c=9$
  $⇒3a=9$
  $⇒a=3$
  $⇒a=b=c=3$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Ta có:  $\begin{cases} a + b + c = 9\\a^2 + b^2 + c^2 = 27 \end{cases}$ -> $\begin{cases} (a + b + c)^2 = 81\\a^2 + b^2 + c^2 = 27 \end{cases}$
  -> (a+b+c)^2−(a^2+b^2+c^2)= 81 – 27
  -> (a+b+c)^2−(a^2+b^2+c^2)= 54
  -> a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc – a^2-b^2-c^2  = 54
  -> (a^2 + b^2 + c^2 – a^2-b^2-c^2 ) + 2ab+2ac+2bc = 54
  -> 2ab+2ac+2bc = 54
  -> 2.(ab + ac + bc) = 54
  -> ab+bc+ac=27
  -> a^2+b^2+c^2=ab+bc+ac
  -> 2a^2+2b^2+2c^2=2ab+2bc+2ac
  -> 2a^2+2b^2+2c^2−2ab−2ac−2bc=0
  -> (a^2−2ac+c^2)+(a^2−2ab+b^2)+(b^2−2bc+c^2)=0
  -> (a−c)^2+(a−b)^2+(b−c)^2=0
  mà: {(a – c ≥ 0 ),(a – b ≥ 0 ),(b – c ≥ 0 ):} -> (a−c)^2+(a−b)^2+(b−c)^2 ≥ 0
  -> {(a – c = 0 ),(a – b = 0 ),(b – c = 0 ):} -> {(a =c),(a =b ),(b=c ):}
  -> a = b = c
  mà: a + b + c = 9
  -> a = b = c = 9/3 = 3
  Vậy {(a  = 3 ),(b = 3 ),(c = 3 ):}
  #dariana

  Trả lời

Viết một bình luận