Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức ( $x^{2}$ -2x+2)(x-2)( $x^{2}$ +2x+2)(x+2)

Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức ( $x^{2}$ -2x+2)(x-2)( $x^{2}$ +2x+2)(x+2)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức ( $x^{2}$ -2x+2)(x-2)( $x^{2}$ +2x+2)(x+2)”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{($x^{2}$ – 2x + 2)(x – 2)($x^{2}$ + 2x + 2)(x + 2)}$
  $\text{= (x – 2)(x + 2)( $x^{2}$ – 2x + 2)($x^{2}$ + 2x + 2)}$
  $\text{= ($x^{2}$ – 4)( ($x^{2}$ +2)² – 4$x^{2}$)}$
  $\text{= ($x^{2}$ – 4)( $x^{4}$ + 4$x^{2}$ + 4 – 4$x^{2}$) }$
  $\text{= ($x^{2}$ – 4)($x^{4}$ + 4)}$
  $\text{= $x^{6}$ + 4$x^{2}$ – 4$x^{4}$ – 16}$

Viết một bình luận