Toán Lớp 8: phân tích thành nhân tử (phương pháp dùng hằng đẳng thức) 1,121-a^2 2,144a^2-81 3,196a^2-4b^2 4,25a^2-49b mũ 4 5,1/4a^2-b^2 6,4/9a mũ 4

Toán Lớp 8: phân tích thành nhân tử (phương pháp dùng hằng đẳng thức)
1,121-a^2
2,144a^2-81
3,196a^2-4b^2
4,25a^2-49b mũ 4
5,1/4a^2-b^2
6,4/9a mũ 4-25/4
7,(a-b)^2-c^2
8,(a-2b)^2-4b^2
9,(a-5b)^2-16b^2
10,25a^2-(a-b)^2
11,49a^2(2a-b)^2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: phân tích thành nhân tử (phương pháp dùng hằng đẳng thức) 1,121-a^2 2,144a^2-81 3,196a^2-4b^2 4,25a^2-49b mũ 4 5,1/4a^2-b^2 6,4/9a mũ 4”

 1. 1)
  121-a^2
  =11^2-a^2
  =(11-a)(11+a)
  Áp dụng hằng đẳng thức A^2-B^2=(A+B)(A-B)
  2)
  144a^2-81
  =(12a)^2-9^2
  =(12a-9)(12a+9)
  Áp dụng hằng đẳng thức A^2-B^2=(A+B)(A-B)
  3)
  196a^2-4b^2
  =(14a)^2-(2b)^2
  =(14a-2b)(14a+2b)
  Áp dụng hằng đẳng thức A^2-B^2=(A+B)(A-B)
  4)
  25a^2-49b^4
  =(5a)^2-(7b^2)^2
  =(5a-7b^2)(5a+7b^2)
  Áp dụng hằng đẳng thức A^2-B^2=(A+B)(A-B)
  5)
  1/4a^2-b^2
  =(1/2a)^2-b^2
  =(1/2a-b)(1/2a+b)
  Áp dụng hằng đẳng thức A^2-B^2=(A+B)(A-B)
  6)
  4/9a^4-25/4
  =(2/3a^2)^2-(5/2)^2
  =(2/3a^2-5/2)(2/3a^2+5/2)
  Áp dụng hằng đẳng thức A^2-B^2=(A+B)(A-B)
  7)
  (a-b)^2-c^2
  =(a-b-c)(a-b+c)
  Áp dụng hằng đẳng thức A^2-B^2=(A+B)(A-B)
  8)
  (a-2b)^2-4b^2
  =(a-2b)^2-(2b)^2
  =(a-2b-2b)(a-2b+2b)
  =a(a-4b)
  Áp dụng hằng đẳng thức A^2-B^2=(A+B)(A-B)
  9)
  (a-5b)^2-(4b)^2
  =(a-5b+4b)(a-5b-4b)
  =(a-b)(a-9b)
  Áp dụng hằng đẳng thức A^2-B^2=(A+B)(A-B)
  10)
  25a^2-(a-b)^2
  =(5a)^2-(a-b)^2
  =(5a+a-b)(5a-a+b)
  =(6a-b)(4a+b)
  Áp dụng hằng đẳng thức A^2-B^2=(A+B)(A-B)
  11)
  49a^2-(2a-b)^2
  =(7a)^2-(2a-b)^2
  =(7a+2a-b)(7a-2a+b)
  =(9a-b)(5a+b)
  Áp dụng hằng đẳng thức A^2-B^2=(A+B)(A-B)

 2. 1)121-a²=11²-a²=(11+a)(11-a)
  2)144a²-81=(12a)²-9²=(12a+9)(12a-9)
  3)196a²-4b²=(14a)²-(2b)²=(14a+2b)(14a-2b)
  4)25a²-49b^4=(5a)²-(7b²)^2=(5a+7b²)(5a-7b²)
  5)1/4a²-b²=(1/2a)^2-b²=(1/2a+b)(1/2a-b)
  6)4/9a^4-25/4=(2/3a²)^2-(5/2)^2=(2/3a²+5/2)(2/3a²-5/2)
  7)(a-b)²-c²=(a-b+c)(a-b-c)
  8)(a-2b)²-4b²=(a-2b)²-(2b)²=(a-2b+2b)(a-2b-2b)=a(a-4b)
  9)(a-5b)²-16b²=(a-5b)²-(4b)²=(a-5b+4b)(a-5b-4b)=(a-b)(a-9b)
  10)25a²-(a-b)²=(5a)²-(a-b)²=(5a+a-b)(5a-a+b)=(6a-b)(4a+b)
  11)49a²-(2a-b)²=(7a)²-(2a-b)²=(7a+2a-b)(7a-2a+b)=(9a-b)(5a+b)
   

Viết một bình luận