Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành phân tử x^2 + 2xy + y^2 – 7x – 7y

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành phân tử x^2 + 2xy + y^2 – 7x – 7y

Comments ( 2 )

 1. x^2+2xy+y^2-7x-7y
  =(x^2+2xy+y^2)-(7x+7y)
  =(x+y)^2-7.(x+y)
  =(x+y).(x+y)-7.(x+y)
  =(x+y).(x+y-7)
  => Nhóm hạng tử.
  => Dùng hằng đẳng thức: (a+b)^2=a^2+2ab+b^2
  => Đặt nhân tử chung.

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2+2xy+y^2-7x-7y
  =(x^2+2xy+y^2)-(7x+7y)
  =(x+y)^2-7(x+y)
  =(x+y)(x+y-7)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )