Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: B= 2+2 ²+2 ³+…+ 2 mũ 100 a/ chứng tỏ B chia hết cho 31 b/ tính tổng B c/ tìm x để 2 mũ 2x-1-2 =B

Toán Lớp 6: B= 2+2 ²+2 ³+…+ 2 mũ 100
a/ chứng tỏ B chia hết cho 31
b/ tính tổng B
c/ tìm x để 2 mũ 2x-1-2 =B

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   b. B=2+2²+2³+….+$2^{100}$ 
    ⇒2B=2²+2³+…+$2^{101}$ 
    ⇒2B-B=$2^{101}$ -2
    ⇒B=$2^{101}$ -2
  c.
  =B
   ta có: B=  -2
  → -2 =  -2
    → =
    → 2x-1=101
    → 2x=102
    →x=51

  toan-lop-6-b-2-2-2-2-mu-100-a-chung-to-b-chia-het-cho-31-b-tinh-tong-b-c-tim-de-2-mu-2-1-2-b

 2. a, B=2+$2^{2}$+$2^{3}$+…+$2^{100}$ 
        = (2+$2^{2}$+$2^{3}$+$2^{4}$+$2^{5}$)+…+
  ($2^{96}$+$2^{97}$+$2^{98}$+$2^{99}$+$2^{100}$)
         = 2.(2+$2^{2}$+$2^{3}$+$2^{4}$)+…+$2^{96}$.(2+$2^{2}$+$2^{3}$+$2^{4}$)
         = 2.31+…+$2^{96}$.31
         = 31.(2+…+$2^{96}$ )
    Vì 31 chia hết cho 31 nên B chia hết cho 31
  b. B=2+2²+2³+….+$2^{100}$  
    ⇒2B=2²+2³+…+$2^{101}$
    ⇒2B-B=$2^{101}$  -2
    ⇒ B=$2^{101}$  -2
  c, $2^{2x-1-2}$ =B
   Mà B=$2^{101}$  -2
  ⇒ $2^{2x-1}$-2 =$2^{101}$  -2
    ⇔ $2^{2x-1}$=$2^{101}$
    ⇔ 2x-1=101
    ⇔ 2x=102
    ⇔ x=51

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )